Rendeljen webáruházunkból 25.000 Ft felett, és ingyenes kiszállítjuk az ország bármely pontjára!

Kérdése van? Keressen minket! H-P: 9.00-17.00-ig

Visszaküldés/elállási jog

Fogyasztó elállási joga

Mi az elállási jog?

Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphetünk és a termék visszaküldése esetén követelhetjük a kereskedőtől az általunk kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetőségünk a termék megvizsgálására, kipróbálására, illetve üzembe helyezésére. 

Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a Medorto Gyógyászati Webáruházban (Medorto Kft.) vásárolt termékek tekintetében.

A fogyasztó indoklás nélkül elállhat a szerződéstől telefonszámunkon (+36707746743), email címünkön, (medortowebaruhaz@gmail.com), vagy személyesen 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy - ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut - annak visszaküldésével.

Elállás esetén kitöltheti elállási nyilatkozatminta formanyomtatványunkat  (az elállási nyilatkozatmintát a www.medorto.hu "Vásárlási tudnivalók - Elállás nyilatkozat minta" menüpont alatt található), illetve a gyors ügyintézés érdekében kérjük jelezze azt vagy e-mailben (medortowebaruhaz@gmail.com) vagy telefonon(+36707746743).

A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében az alábbi feltételek mellett gyakorolhatja:

1.Termék átvételének napjától számított 14 napon belül, indoklás nélkül.

2.Több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi

3.Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben Medorto Kft.(Medorto Gyógyászati Webáruház) ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül Medorto Kft.(Medorto Gyógyászati Webáruház) megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
A fogyasztó  köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli.  (Amennyiben a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket Medorto Kft. kifuvarozta a fogyasztónak)
A fentieken túl a fogyasztó köteles megtéríteni a Medorto Kft-nek a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.

Vitás esetben kérjük forduljon:

 • A lakóhelye szerinti járási hivatalhoz.
 • A Medorto Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület:

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Levelezési cím: 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 8.
Ügyfélszolgálat címe: 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 8.
Telefonszám: 06-94-505-220, 06-94-505- 219
E-mail: fogyved_nydf_szombathely@nfh.hu 

Vas Megyei Békéltető Testülethez
9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936

 

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot.

A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani.

Az online vitarendezési platform elérhetősége:  http://ec.europa.eu/odr

Áru visszajuttatása a következő címre lehetséges:


Medorto Kft. 9700 Szombathely Király utca 33.

Az elállási jog nyilatkozatmintát a www.medorto.hu "Vásárlási tudnivalók - Elállás nyilatkozat minta" menüpont alatt található.Kérjük a gyors és pontos ügyintézés érdekében mindenkép jelezze ezt felénk személyesen, e-mailben (medortowebaruhaz@gmail.com) vagy telefonon (+36707746743). 

A  visszatérítés során az  eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Eme visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. 

Ha minőségi hibás a termék, bevizsgálás után a termék visszaküldésének költségét is fizetjük Önnek.

Kérjük, hogy utánvéttel ne küldjön vissza csomagot, mert azt nem áll módunkban átvenni!

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is a vásárlót terheli!

Elállás következményei:

a) Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő elhasznált, vagy nem működő állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni számunkra.

b) A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei. Amennyiben a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket a Medorto Kft. kifuvarozta a fogyasztónak. 

c) A fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 munkanapon belül utaljuk vissza, amennyiben a termék sértetlenül visszaérkezik. Ez a határidő az elállási szándék kézhez vételekor kezdődik.


Amennyiben a kiszállításkor a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ (pl.: a vásárló saját fuvarozó céget bíz meg, akik más, adott esetben magasabb költségekkel vállalják a szállítást), a Medorto Kft. nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Medorto Kft. mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).


A visszatérítés során a Medorto Kft. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

d) A vonatkozó szállítási díj a választott házhozszállítás függvényében a GLS futárszolgálat által meghatározott díjösszeg . 

e) Amennyiben a szerződéshez Ön kölcsönszerződést is kötött, és él az elállási jogával, ez a kölcsönszerződést is megszünteti.

f) A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Medorto Kft. a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti:

 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 • fuvarozás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Medorto Kft. a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

g) A fentiekben meghatározott jogokon túl a fogyasztónak lehetősége van arra, hogy személyesen nyilvánítsa ki egy rendeléstől való elállását az elállásra vonatkozó határidőn belül.

Felelősség:

a) Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Medorto Kft. részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak.


A Medorto Kft. weboldalának(medorto.hu) készítése során a lehető legnagyobb gondossággal járt el, azonban előfordulhatnak hibák, melyeknek javítása az észrevételt követő legrövidebb időn belül megtörténik.


A Medorto Kft. nem vállal felelősséget a medorto.hu oldalon előforduló indirekt gépelési illetve adatbeviteli hibákért, hiányosságokért.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól.

Hiba bejelentésére kérjük írjon e-mailt az info@medorto.hu címre. Szerződésszegés esetén a Medorto Kft. csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A Medorto Kft. részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

b) A Medorto Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli amenyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatokra miatt következett be.

c) A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak (email: info@medorto.hu ,tel: +36707746743), és természetesen haladéktalanul pótoljuk.

d) A Medorto Kft.minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, Medorto Kft. a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

e) A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a Medorto Kft. nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

f) A Medorto Kft. a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a www.medorto.hu oldalon esetlegesen harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért.

Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

g) A Medorto Kft.nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A vásárló a Medorto Kft. honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Medorto Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével.

Eljárás hibás termék esetén:

a) A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény nyitva álló időszakban akár a Medorto Kft-n keresztül, akár személyesen érvényesíthető.


b) Ha a vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.


c) Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.


d) A Medorto Kft. kizárólag magyarországi hivatalos gyártói garanciával és szerviz háttérrel rendelkező termékeket forgalmaz.


e) A Kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról részletes információt itt találja:

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és jótállásról szóló mintatájékoztató:

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Medorto Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Medorto Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Egyes termékre vonatkozóan hibás teljesítés esetén szerződés, vagy jogszabály alapján a MedortoKft. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151) meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama legalább egy év.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok megilletik.